ការប្រកាសនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម:

រំលេចគេហទំព័រ
ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

មេរ៉ា

NewsAnarama បានប្រកាសថាអ្នកគាំទ្រ Aquaman ដែលធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រយូររបស់គាត់ចុងក្រោយបានឈានដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ DC Mera: មហាក្សត្រីនៃ Atlantis ដែលជាការលើកសំដែងអប្បបរមាដែលមានបញ្ហាចំនួន 6 នៅខែកុម្ភៈ។ ស៊េរីរបស់អ្នកនិពន្ធ Aquaman Dan Abnett និងសិល្បករ Lan Mictina, Mera ត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពរវាង Atlantis និងពិភពលោក។ គម្របសម្រាប់ស៊េរីគឺដោយនីកូឡាស្កត។