ការប្រកាសនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម:

រំលេចគេហទំព័រ
បទសម្ភាសន៍និងជួរឈរ

កម្មវិធីចាក់វីដេអូ

00 ៈ 00
00 ៈ 00
03:46

ចង់អានសៀវភៅខ្លះៗអំពីការលើកឡើងរបស់ Roger? នេះជាអ្វីដែលមាន។

រឿងបុរសដោយ Steve Gerber

ការប្រមូលវីរភាពពីរក្នុងមួយ

Trot & Cap’n Bill

ប្រធានក្រុមខ្ញីខ្ញី