ត្រឹមតែពីរសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ។ ដំបូង …

Tracy Ullman, Sloan និង Defee ឈុតឆាកសង្គមគ្របដណ្តប់លើការ buzzCCCOKS … ។

និងទីពីរ: curren $ y និងផ្សែង dza ។